Elektrikli-Elektronik Ekipmanlara ilişkin haberler


 

EEE Bülteni 6 - Ulaşmak için tıklayınız. (Kasım 2017)

EEE Bülteni 5 - Ulaşmak için tıklayınız. (Ekim 2017)

EEE Bülteni 4 - Ulaşmak için tıklayınız. (2016 yılı gelişmeleri)

 

EEE Bülteni -3 Güncel gelişmeleri takip için tıklayınız.  (2015 yılı gelişmeleri)
AB’nin havalandırma sistemleri için eko-tasarım ve enerji etiketi önlemi

Havalandırma sistemlerine ili ile ilgili 25.11.2014 tarihinde AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan e ko-tasarım gerekliliklerini ortaya koyan 1253/2014 EU sayılı Eko-tasarım Tüzüğü ve enerji etiketlemesi gerekliliklerini ortaya koyan ortaya koyan  1254/2014 EC sayılı Komisyon Tüzüğü (delege) kapsamında ilk uygulama önlemleri 1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla başlıyor. Buna göre, AB eko-tasarım önlemleri  hem konut (RVU) ve hem de konut-dışı (NRVU)havalandırma sistemlerine, enerji etiketleme önlemleri ise sadece konut havalandırma sistemlerine (RVU) uygulanacak.

Kaynak: İMMİB AB Mevzuatı ve Politikaları 


AB, EEE’lerde klorlu parafinleri (MCCPS) kısıtlama yolunda 


Avrupa Birliği’nde  (AB) yürürlükte bulunan Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda (EEE)  belirli zararlı maddelerin kullanımının kısıtlanmasına ilişkin  2011/65/EU sayılı Direktif (RoHS2)  21 Temmuz 2011 tarihi itibarıyla yürürlükte bulunmaktadır.  EEE’lerde kullanımı  kısıtlanan zararlı maddeler (kurşun, civa, kadmiyum, 6 değerlikli krom, polibromürlü bifeniller,  polibromürlü difenil eterler)  Direktif'in Ek-II’sinde  yer almaktadır.  Haziran ayında  AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan 31 Mart 2014 tarih ve 2015/863 sayılı Direktif,

 RoHS2- Ek II’yi  4 fitalatı (DEHP, BBP, DBP, DIBP) daha ekleyerek değiştirmiştir. Sözkonusu fitalatların, EEE’lerdeki kısıtlaması  2019 tarihi itibarıyla  başlayacak. RoHS  Direktifi kapsamında kısıtlanan zararlı maddelere (Ek II),  kısıtlamaların  bazı EEE kategorilerine göre değişen  başlangıç tarihleri ve yükümlükler hakkında bilgiye RoHS anasayfasından ulaşabilirsiniz.

Diğer taraftan, direktifin Madde 6’sı uyarınca kimyasallarla ilgili diğer düzenlemelere uyumunun sağlanması amacıyla Ek-II’nin gözden geçirilmesi/revizyonu öngörülmüştür. Bu doğrultuda, İsveç Kimya Ajansı (Kemi), orta-zincirli klorlu parafinlerin (MCCPs, CAS No: 85535-85-9, EC No: 287-447-0) EEE’lerde kısıtlama önerisi kapsamında RPS ile hazırlık çalışmalarına başladığını duyurdu. MCCP’lerin, özellikle kablo kaplama ve yalıtım amacıyla EEE’lerde yaygın olarak kullanıldığı biliniyor. Bu çerçevede, MCCP’lerin AB pazarındaki EEE’lerdeki mevcut kullanımları, AB-dışı ülke orjinli EEE’ler de dahil olmak üzere  EEE’lerdeki kullanım miktarları, atık yönetimi, emisyonlar, maruziyet bilgisi ve bilinen/uygulanan alternatifler hakkında  web sayfasından görüş bildirilebilir. Paydaşlardan ilk görüş sürecini takiben, 2016 bahar döneminde tekrar görüş alınacak. 

Kaynak: RPS


RoHS 2 Muafiyetleri için değişiklik talepleri

AB Pazarına sunulan elektrikli ve elektronik eşyalardaki (EEE) zararlı maddeler (Pb, Hg, Cd, Cr+6, PBF, PBDE, DEH, BBP, DBP, DIBP) 2011/65/EU sayılı Direktif (RoHS2) kapsamında kısıtlanmaktadır. Diğer taraftan, EEE’lerde zararlı madde kullanımından muafiyetli uygulamalar direktifin ek’lerinde (Ek III ve Ek IV) listelenmiştir. Sözkonusu ek’lerin teknik & bilimsel ilerlemeye uyumu gözetilerek  Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan direktiflerle değişiklik yapılmaktadır.  Muafiyet başvurularının değerlendirilmesi için  yürütülen projede   AB’ndeki üretici firmalar, direktifin Ek III’ndeki  muafiyetlerde  değişiklik  yapılmasını talep etti. RoHS  muafiyet  taleplerinin değerlendirilmesinde  Komisyon’a destek veren Oeko Enstitüsü, direktifin Ek III’ündeki  29 muafiyet talebini paydaşların görüşünü almak amacıyla  websayfasından yayımladı. Muafiyet taleplerine   16 Ekim’e kadar görüş iletilebilecek. RoHS 2 Direktifi kapsamında 6 muafiyet talebi  (3’ü yeni  ve  3’ü  mevcut muafiyetlerde değişiklik yapılmasına ilişkin muafiyet talepleri) için daha önce  2015 yılında  görüş alınmıştı.

Muafiyet talepleri hakkında detaylı bilgi almak  için  tıklayınız.

Kaynak: Chemical Watch

 

 

RoHS2 Ek-II'ye yeni maddeler dahil edildi

31 Mart 2015 tarih ve 2015/863 sayılı Avrupa Komisyonu Direktifi,  RoHS 2 Direktifi’nin Ek II’sine 4 fitalat ekledi. 

AB pazarına sunulan Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda (EEE) belirli zararlı maddelerin  kullanımı, 2011/65/EU sayılı Direktif (RoHS2) kapsamında kısıtlanmakta olup,  hali hazırda kısıtlanan zararlı maddeler (kurşun, civa, kadmiyum, 6 değerlikli krom, polibromürlü bifeniller,  polibromürlü difenil eterler) Direktif’in Ek-II’sinde yer almaktadır.

Avrupa Komisyonu 04.06.2015 tarihinde AB Resmi Gazetesi’nde yayımladığı 31 Mart 2014 tarih ve 2015/863 (EU) sayılı Direktif’le,  RoHS 2 Direktifi’nin Ek II’sini  4 fitalatı (DEHP, BBP, DBP, DIBP) daha dahil ederek değiştirmiştir. Sözkonusu fitalatların, EEE’lerde homojen malzemede kullanımı ağırlıkça %  0. 1 ile sınırlandırılmıştır. Kısıtlanmış Madde Listesi (Ek II )’ne  eklenen 4 fitalatın,   EEE’lerde  zorunlu kısıtlanması aşağıdaki tarihler itibarıyla başlayacak: 

·         EEE’ler için  22 Temmuz 2019

          (kablo veya EEE’nin tamir, onarım ve fonksiyon  yenileme amaçlı yedek parçaları da dahil)  

·         Tıbbi Cihazlar (in-vitro Tıbbi Cihazlar  dahil)  için   22 Temmuz 2021

·         İzleme & Kontrol Cihazları  (Endüstriyel İzleme & Kontrol Cihazları dahil) için 22 Temmuz 2021


Resmi Gazete'de  yayımlandıktan 20 gün sonra yürürlüğe girecek direktifin 31 Aralık 2016 tarihine kadar Üye Ülke kanunlarına aktarılacak ve  22 Temmuz 2019 tarihi itbarıyla  uygulanacak. 


RoHS2 Kapsamında AB Uygunluk Beyanı & CE İşaretini gerekli kılan yükümlülükler, genişletilen kapsamdaki ürünler için bu yükümlülüklerin uygulama tarihleri ve güncellenen kısıtlanmış madde listesinee (Ek II)  İMMİB AB RoHS Bilgi Portalı’ndan ulaşılabilir.


RoHS2  Ek-II'ye yeni maddeler eklendi

AB pazarına sunulan Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda (EEE) belirli zararlı maddelerin  kullanımı, 2011/65/EU sayılı Direktif (RoHS2) kapsamında kısıtlanmaktadır. EEE’lerde hali hazırda kısıtlanan zararlı maddeler (kurşun, civa, kadmiyum, 6 değerlikli krom, polibromürlü bifeniller,  polibromürlü difenil eterler) Direktif’in Ek-II’sinde yer almaktadır.

Avrupa Komisyonu 04.06.2015 tarihinde AB Resmi Gazetesi’nde yayımladığı 31 Mart 2014 tarih ve 2015/863 (EU) sayılı Direktif’le,  RoHS 2 Direktifi’nin Ek II’sini  4 fitalatı (DEHP, BBP, DBP, DIBP) daha dahil ederek değiştirmiştir. Sözkonusu fitalatların, EEE’lerde homojen malzemede kullanımı ağırlıkça %  0. 1 ile sınırlandırılmıştır. Kısıtlanmış Madde Listesi (Ek II )’ne  eklenen 4 fitalatın,   EEE’lerde  zorunlu kısıtlanması aşağıdaki tarihler itibarıyla başlayacak: 

·         EEE’ler için  22 Temmuz 2019

          (kablo veya EEE’nin tamir, onarım ve fonksiyon  yenileme amaçlı yedek parçaları da dahil)  

·         Tıbbi Cihazlar (in-vitro Tıbbi Cihazlar  dahil)  için   22 Temmuz 2021

·         İzleme & Kontrol Cihazları  (Endüstriyel İzleme & Kontrol Cihazları dahil) için 22 Temmuz 2021

 

RoHS2 Kapsamında AB Uygunluk Beyanı & CE İşaretini gerekli kılan yükümlülükler ve güncellenen kısıtlanmış madde listesinee (Ek II)  İMMİB AB RoHS Bilgi Portalı’ndan ulaşılabilir.


Komisyon,  iki   RoHS muafiyetini  daha  uyarladı

Avrupa Komisyonu, RoHS 2 Direktifi Madde 5 uyarınca tehlikeli madde kullanımının  kısıtlanmasından muafiyetli uygulamaların listelendiği ek’lerin (Annex III, IV) teknik ve bilimsel ilerlemeye uyarlamak amacıyla  sözkonusu ek’lerde değişiklikler yapmaktadır.  Komisyon’un,   Nisan ayında uyarladığı  RoHS2 kısıtlamalarından muafiyetli  uygulamaları şöyle;

1.       Intravasküler ultrason görüntüleme sistemlerinde civa (Hg), ve

2.       In-vitro tıbbi tanı cihazlarının PVC sensörlerde  kurşun (Pb)

Her iki muafiyetin  RoHS2 direktifine uyarlanmasına ilişkin Annex IV’nde değişiklik yapan aşağıda ayrıca belirtilen Komisyon direktifleri Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten  20 gün sonra yürürlüğe girecek.

1. Intravasküler ultrason görüntüleme sistemlerinde civa muafiyetine dair  2011/65/EU sayılı Direktifin Annex IV’ünde  teknik ilerlemeye uyarlama kapsamında değişiklik yapılmasına ilişkin 30 Ocak 2015 tarih ve 2015/574 sayılı direktif,

2.  In-vitro tıbbi tanı cihazlarının PVC sensörlerde kurşun muafiyetine dair 2011/65/EU sayılı  Direktifin Annex IV’ünde  teknik ilerlemeye uyarlama kapsamında  değişiklik yapılmasına ilişkin 30 Ocak 2015 tarih ve 2015/573 sayılı direktif,

RoHS 2 Muafiyetleri hakkında  bilgi için tıklayınız.

 


Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.